Alocația pentru susținerea familiei

Condiții de eligibilitate, acte necesare

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011 cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1474/2011 (Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Beneficiari:

 • Familiile sau persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, locuiesc împreună cu aceştia şi realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei;
 • Familiile sau persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
  • sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  • sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
  • sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinere, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, cu excepţia celor aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.

IMPORTANT! Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte conform grilei prevăzută de legislaţie, în funcţie de tipul de familie (1 părinte sau 2 părinţi), venitul net lunar pe membru de familie şi numărul de copii aflaţi în întreţinere.

 • Venit lunar net pe membru de familie până în 200 lei:
  • Familie cu 1 părinte (persoană singură):
   • 1 copil – 107 lei;
   • 2 copii – 214 lei;
   • 3 copii – 321 lei;
   • 4 copii și mai mulți – 428 lei;
  • Familie cu 2 părinți:
   • 1 copil – 82 lei;
   • 2 copii – 164 lei;
   • 3 copii – 246 lei;
   • 4 copii și mai mulți – 328 lei;
 • Venit lunar net pe membru de familie între 201 – 530 lei:
  • Familie cu 1 părinte (persoană singură):
   • 1 copil – 102 lei;
   • 2 copii – 204 lei;
   • 3 copii – 306 lei;
   • 4 copii și mai mulți – 408 lei;
  • Familie cu 2 părinți:
   • 1 copil – 75 lei;
   • 2 copii – 150 lei;
   • 3 copii – 225 lei;
   • 4 copii și mai mulți – 300 lei;

Familiile care solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, niciun bun inclus în Lista Bunurilor ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de legislaţie.

Stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea tip.

Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru luna în curs se efectuează în luna următoare, de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Insepcţie Socială Braşov (Str. Avram Iancu, nr. 53, Brașov) prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, după caz (funcţie de solicitare).

Titularul alocaţiei semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit iar în situaţia în care acesta refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se va face, potrivit legii, direct de la beneficiar. Sumele plătite necuvenit pot fi recuperate şi din alte drepruri plătite de către agenţia teritorială.

Acte necesare:

 • cerere pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei (descarcă aici);
 • angajament de plată ajutor social (descarcă aici);
 • modificarea cererii de plată sau acordarea unor noi drepturi (descarcă aici);
 • cărțile de identitate ptr. ambii părinţi / părintele singur şi ptr. toţi copiii din familie care au carte de identitate, cu domiciliul stabil / flotant în comuna Prejmer – originale și copii;
 • certificate de naștere ptr. toţi copiii aflaţi în întreţinerea familiei – originale și copii;
 • certificat de căsătorie – original și copie;
 • livret de familie completat la zi – original și copie;
 • adeverințe de la școală ptr. toţi copiii de vârstă şcolară din familie în care să fie specificat dacă repetă/nu repetă anul şcolar – original;
 • adeverință / dovadă de venit – toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii (ex: salariu net, şomaj, pensie, indemnizaţii cu caracter permanent etc.) – original;
 • adeverință de la Registrul Agricol cu terenurile intravilane si extravilane detinute – original;
 • adeverință de la Impozite și Taxe cu bunurile mobile și imobile deținute – original.

Alte acte necesare, după caz:

 • certificat de încadrare într grad de handicap, ptr. toţi membrii familiei care îl au – original și copie;
 • hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind instituirea plasamentului – original și copie;
 • sentință civilă eliberată de Tribunalul pentru Minori şi Familie privind instituirea plasamentului / tutelei – original și copie;
 • certificat de deces / sentinţă de divorţ – original și copie;
 • sentinţă de divorţ / decădere din drepturile părinteşti / declarare dispărut unul dintre soţi / arest preventiv al unuia dintre soţi – original și copie;
 • talon maşină – original și copie.

Obligaţiile beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei:

 • Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia să comunice în scris, orice modificare privind veniturile realizate, domiciliul, componenţa familiei, în termen de maximum 15 zile de la data modificării. Comunicarea trebuie să fie însoţită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
 • În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a drepturilor alocaţiei pentru susţinerea familiei, beneficiarii au obligaţia de a primi vizita personalului de specialitate din compartimentul de Asistență Socială la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie şi de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale. În cazul în care solicitantul / beneficiarul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei.
 • Titularul are obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar, pentru fiecare copil, care frecventează o formă de învăţământ conform legii, adeverinţă de la şcoală cu menţiunea REPETĂ / NU REPETĂ ANUL ŞCOLAR.
 • Pentru copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat, care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.
 • Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului de alocaţie, în termenul de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Titularul alocaţiei semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit iar în situaţia în care acesta refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se va face, potrivit legii, direct de la beneficiar. Sumele plătite necuvenit pot fi recuperate şi din alte drepruri plătite de către agenţia teritorială.

Venituri care nu se iau în calcul la stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei:

Art. 13 alin. (1) din …La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

Sari la conținut