Stare civilă

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ADOPŢIEI

Se depun la primăria locului de domiciliu al adoptatului sau a instituţiei de ocrotire în îngrijirea careia se află acesta

 • Sentinţa civilă, în original cu ştampila de rămasă definitivă care trebuie să conțină toate datele necesare întocmirii actului de naștere;
 • Certificatul de naştere al adoptatului, în original;
 • Certificate de naştere şi căsătorie ale adoptatorilor, în original şi copie xerox;
 • Actele de identitate ale părinților, în original şi copie xerox;

 

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI DE CĂSĂTORIE:

 • Certificatele medicale prenupţiale, eliberate de medic, în original (au valabilitate 14 zile)
 • Actele de identitate ale ambilor viitori soţi, în original şi copie xerox
    • acestea trebuie să fie valabile atât la data depunerii actelor, cât şi la data încheierii căsătoriei
 • Certificatele de naştere ale ambilor viitori soţi, în original şi copie xerox
 • Certificate de divorţ / Sentiţe de divorţ, rămase definitive/ Certificat de deces, sau orice alt document din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul)
 • Dovada achitării taxei pentru oficierea căsătorie – 250 lei (pt zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale)
    • Se achită la casieria Primăriei com. Prejmer

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 11 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei (termen care cuprinde atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)!

 

ACTELE NECESARE PENTRU DESFACEREA CĂSĂTORIEI PRIN ACORDUL SOŢILOR

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de accord cu divorţul şi nu au copii minori, din căsătorie sau adoptaţi.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

ACTELE NECESARE:

 Actele de identitate, în original şi copie xerox;
 Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
 Certificatul de căsătorie, în original şi copie xerox;
 Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;
 Livret de familie, în original;

Taxa privind desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor este de 500 lei.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRARE DECES

 • Certificat medical constatator al decesului (original)
 • Actul de identitate al persoanei decedate (original)
 • Certificatele de naştere şi căsătorie ale persoanei decedate (originale şi copii xerox)
 • Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (pentru persoane până la vârsta de 60 ani)
 • Actul de identitate al declarantului (original şi copie xerox)

Declaraţia de deces se face în termen de 4 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia!

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE sau DECES

(în locul celor furate, distruse sau pierdute)

 • Actul de identitate, în original şi copie xerox
 • Vechiul certificat, în original, dacă există;
 • Procură specială, în original (în cazul solicitării certificatului prin împuternicit)

Pentru certificatele pierdute sau deteriorate se percepe amendă contravenţională conform Legii nr. 119/1996,R, cu valoare cuprinsă între 100 – 500 lei

PRECIZĂRI:

 • Cererea se va semna în faţa ofiţerului de stare civilă, nu vor fi preluate cereri semnate !
 • Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria de domiciliu a petiţionarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială
 • Procura dată la notar în străinătate trebuie să fie apostillată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentifică de către un notar public din România;

 

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Cererea se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de stare civilă, însoţită de documente justificative (certificate de stare civilă).

Cererea de rectificare poate fi depusă de către titularii actelor, atunci când se solicită rectificarea actelor de naştere şi de căsătorie, iar în cazul rectificării actelor de deces, cererea poate fi formulată de către moştenitorii decedatului sau de orice altă persoană care justifică un interes.
Solicitarea poate fi adresată şi printr-un împuternicit cu procură specială.

Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă procurate din străinătate, se rectifică numai în următoarele situaţii:
– când eroarea se datorează autorităţilor locale străine care au înregistrat iniţial actul şi persoana interesată prezintă documentul eliberat de autorităţile străine;
– când eroarea se datorează ofiţerului de stare civilă care a înscris/transcris actul;
– când eroarea se datorează traducerii prezentate.

Vechile certificate de stare civilă se retrag în vederea anulării.

 

SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cererea se adresează primarului localităţii de domiciliu a solicitantului; pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate cererea se depune la primăria ultimului domiciliu avut în România, iar pentru cei care nu au avut niciodată domiciliu în România, cererea se adresează Primarului Sectorului 1.

Cererea de schimbare a numelui poate fi depusă personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială şi va cuprinde următoarele documente:

 • Monitorul Oficial în care s-a făcut cunoscută solicitarea de schimbare a numelui (cererea tip pentru publicare este avizată de primăria de domiciliu);
 • certificatele de stare civilă originale și copii xerox (naştere, căsătorie, copii minori, după caz);
 • cazier judiciar;
 • sentinţa de divorţ, în copie legalizată, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care se solicită schimbarea numelui după divorţ;
 • consimţământul celuilalt soţ/părinte dacă se schimbă numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului minor, autentificat la un notar public;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

 

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ  ÎNREGISTRATE LA AUTORITĂŢILE LOCALE DIN STRĂINĂTATE

Cererea de transcriere se adresează primarului localităţii de domiciliu, pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, primarului localităţii de ultim domiciliu avut în ţară în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate sau Primarului Sectorului 1, în cazul cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Cererea de transcriere/ înscriere a certificatelor/ extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, se depune personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora. Pentru minori cererea de transcriere/ înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie cererea se adresează primarului de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia domiciliază, după caz.

În cazul transcrierii certificatului de deces cererea se adresează primarului locului de domiciliu al solicitantului sau primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi posedă permis de şedere permanentă eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări vor depune cererea de transcriere la primăria de domiciliu aşa cum rezultă din permisul de şedere.

În situaţia în care copilul în vârstă de până la 14 ani nu este înscris în certificatul constatator de dobândire a cetăţeniei române al părintelui, celălalt părinte, cetăţean străin, trebuie să-şi dea acordul cu privire la dobândirea cetăţeniei române a copilului minor. În cazul în care copilul are peste 14 ani şi nu figurează înscris în dovada de cetăţenie a părintelui este necesar să se prezinte consimţământul notarial al acestuia cu privire la dobândirea cetăţeniei române.

Atenţie! Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea actelor de stare civilă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare.