Activităţi sociale

În comuna Prejmer funcţionează centre sociale de zi destinate copiilor, respectiv, Centrul Social de Zi pentru Copii cu vârste între 6 – 11 ani proveniţi din familii aflate în dificultate şi  Fundaţia „Casa mea”.

Misiunea Centrului Social de Zi pentru Copii (director prof. Claudia MIHAIU), serviciu public al Consiliului Local al Comunei Prejmer este asigurarea unor servicii sociale optime pentru reabilitarea condiţiilor sociale, psihologice şi medicale pentru copii de vârstă şcolară, proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse.
Activităţile centrului: consiliere şi terapie psihosocială, activităţi educative, de petrecerea timpului liber şi de reintegrare în societate, activităţi de sprijin pentru copii cu dificultăţi de învăţare, consiliere şi sprijin pentru părinţi.

educatie_138
Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer

Principiile care stau la baza activităţii Centrului Social de Zi pentru Copii Prejmer sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
b) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
c) respectarea demnităţii copilului;
d) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârstă şi de gradul sau de maturitate;
e) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
f) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
g) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
h) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
i) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
j) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului.
Beneficiarii serviciilor Centrului Social de Zi pentru Copii Prejmer sunt 45 de copii din clasele primare proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse.
Condiţii de acces:
Beneficiarii se pot adresa direct Centrului sau pot fi identificaţi de către echipa interdisiplinara a Centrului, prin intermediul: anchetelor sociale, recomandărilor cadrelor didactice sau interviu cu părinţii şi copii.
Admiterea copiilor în Centru se realizează în baza planului de servicii.

Program de funcţionare: Luni – Vineri: orele 9.00 – 17.00

Investiţia a fost realizată cu cofinanţarea acordată de Guvernul României în baza H.G. nr.93/2003 prin Subprogramul: Investiţii în servicii sociale.

Fundaţia ,,Casa Mea’’ deţine un spaţiu de 5500 mp, care cuprinde casa principală alcătuită în prezent din 6 camere, 5 băi, 1 birou, 1 spalătorie, 1 mini apartament şi spaţii de locuit pentru voluntari. Este prevăzută construcţia a încă 5 camere şi 2 băi. Spaţiul mai cuprinde garaje, bucătărie de vară, atelier, grădină  şi loc de joacă pentru copii.

1373739112
Fundaţia ,,Casa Mea’’

Casa Mea este acreditată ca şi adăpost pentru copiii abandonaţi din anul 2007 şi găzduieşte, în prezent, 8 copii. Datorită nevoilor speciale, îndeosebi emoţionale, ale acestor copii, fundaţia va înfiinţa o şcoală pentru aceştia, în cadrul căreia activităţile de învăţare se vor îmbina cu terapia şi consilierea ocupaţională, pentru ca aceştia să devină nişte adulţi stabili şi productivi.

Problema vârstnicilor din zonele rurale nu s-a bucurat de o atenţie prea mare din partea autorităţilor sau societăţii civile. Ca şi în alte ţări, acest grup are nevoie de o grijă specială, pentru care însă nu este personal calificat disponibil. De asemenea, nivelul scăzut de dezvoltare economică a generat probleme legate de existenţa, calitatea şi accesibilitatea serviciilor de asistenţă socială. Acest aspect a fost sesizat pe parcursul întâlnirilor publice fiind specificat ca o nevoie specială care necesită sprijin din partea autorităţilor, fundaţiilor şi asociaţiilor care dezvoltă activităţi în domeniul social.

Autorităţile locale constituite conform Legii nr. 215 c sunt primăriile şi consiliile localePrimăria şi Consiliul Local Prejmer are 45 angajaţi, funcţionari publici şi personal contractual, care îşi desfăşoară activitatea cu Serviciul financiar contabil de impozite şi taxe, Serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, Oficiul urbanism şi disciplina în construcţii, oficiul specializat achiziţii publice, dezvoltare investiţii şi accesare fonduri europene, Oficiu juridic, Oficiu stare civilă autoritate tutelară, resurse umane, Oficiul social, Oficiul agricol, Compartiment secretariat administrative, informare pentru cetăţeni şi mass-media, gospodărire comunală şi mediu.

Din punct de vedere asociativ, în teritoriu îşi desfăşoară activitatea asociaţii de tip public, privat, public-public, public-privat. Cele mai reprezentative sunt:

Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltarea Durabilă Curbura Carpaţilor include un parteneriat format din 7 primării, 12 agenţi economici şi 7 ONG-uri, având ca scop promovarea şi implementarea programului PNDR, axa LEADER.

Asociaţia Inter Sal 2008 este o asociaţie formată între comunele Prejmer, Teliu, Budila, Tărlungeni care are ca scop implementarea şi operarea unui sistem integrat de management al deşeurilor prin gestionarea Staţiei zonale de colectare selective, compactare și valorificare a deșeurilor.

Asociaţia Valea Zimbrilor 2008, împreună cu partenerii Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Județului Braşov, comuna Prejmer și comuna Vama Buzăului, are ca scop promovarea zonei și a potentialului turistic prin promovarea tradiţiilor a  patrimoniului natural şi prin crearea unor obiective şi pachete turistice specifice.

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Euro-Rural Prejmer este o organizaţie non guvernamentală înfiinţată în anul 2004 cu scopul facilitării cooperării autorităţilor publice locale cu persoane juridice şi persoane fizice în programe comune pentru dezvoltarea durabilă a localităţii şi a microregiunii. Principalele activităţi derulate până în prezent au avut în vedere: informare privind politicile Uniunii Europene; informare, consultanţă şi implemetare a proiectelor cu finanţare europeană; promovarea turismului în microregiune; implicarea tinerilor în acţiuni locale; sprijin umanitar acordat copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu handicap; editare publicaţii locale.

Asociaţia Crescătorilor de Taurine urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes general şi local de grup, în intersul nepatrimonial al membrilor săi. Asociaţia are drept scop apărarea intereselor în sectorul de creştere şi ameliorare a animalelor.

Asociaţia Complexul Didactic FERMA ANIMALELOR Ţara Bârsei are ca scop sprijinirea procesului instructiv-educativ din Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară Ţara Bârsei. În acest sens, structura asociativă urmăreşte: repararea şi modernizarea clădirilor şcolare, achiziţionarea de animale, amenajarea adăpsturilor pentru acestea, înfiinţarea de culturi agricole, achiziţionarea de instalaţii de furajare a animalelor, înfiinţarea unei pescării, organizarea de cursuri de calificare şi recalificare.

Asociaţia Iniţiativa FEMINA 2006  este o organizaţie care are ca scop promovarea, consilierea şi sprijinirea femeilor din mediul rural, informarea şi dezvoltarea comunităţii locale prin promovarea atitudinii civice şi a capacităţii de bună colaborare a grupurilor din comunitate cu instituţii şi centre de resurse locale, naţionale şi internaţionale.

Asociaţia Crescătorilor de Animale Agro-Zoo Prejmer este o organizaţie înfiinţată în anul 2010 care are ca scop apărarea intereselor în sectorul de creştere şi ameliorare a animalelor (ovinelor, bovinelor, caprinelor şi cabalinelor), de îmbunătăţire, întreţinere, şi menţinere în bune condiţii agricole şi de mediu a trupurilor de păşune ce formează păşunea comunei Prejmer precum şi ridicarea nivelului de viaţă al membrilor săi.

 

Sari la conținut