Proiect in derulare: „Reabilitare, modernizare si dotare grădiniță Prejmer”

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Regio Instrumente Structurale 2014-2020

Proiectul „Reabilitare, modernizare si dotare grădiniță Prejmer”

 

Comuna Prejmer implementează în perioada 01.07.2016 ‐ 31.10.2021, în baza contractului de finanțare nr.4962/05.12.2019, proiectul Reabilitare, modernizare si dotare grădiniță Prejmer, cod SMIS 124233, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014‐2020,    Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, Prioritatea de investiții: 10.1 ‐ Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectivul specific 10.1 ‐ Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.

Programul  Operațional  Regional  2014‐2020  este  implementat  la  nivel  național  de  către  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii pentru copiii din comuna Prejmer prin facilitarea accesului la infrastructura educațională la standarde europene.  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii Grădiniței Prejmer cu o suprafață desfășurată de1190 mp și dotarea cu echipamente și materiale didactice moderne.
 • Creșterea eficienței energetice a clădirii la clasa A prin reabilitarea termică și diminuarea consumului de utilități la nivelul clădirii reabilitate și modernizate.
 • Asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate superioară pentru un număr de 100 copii de vârstă preșcolară din comuna Prejmer.

Pentru atingerea acestor obiective, se vor realiza următoarele intervenții la nivelul clădirii Grădiniței situate în Prejmer, Str. Pompierilor nr. 10:  recompartimentare, închiderea terasei de la etajul întâi, amenajarea podului în vederea creării unei mansarde și refacerea învelitorii astfel încât să se asigure iluminatul natural prin ferestre amplasate în planul învelitorii, anveloparea întregului edificiu, achiziția de dotări specifice. Totodată, se vor executa amenajări conexe investiției de bază, constând în realizarea de alei pietonale, locuri de joacă pentru copii, platformă de gunoi și împrejmuire.

Ca urmare a implementării proiectului vor fi obținute următoarele rezultate:

 • o clădire grădiniță cu suprafața construită de 421.00 mp și suprafața desfășurată cu mansardă de 1190.00 mp, reabilitată și modernizată;
 • 1 set de dotări pentru clădirea reabilitată
 • 475 mp spații verzi și un loc de joacă exterior amenajate
 • 358 mp alei acces amenajați
 • 1 platformă de gunoi amenajată
 • 1 împrejmuire reabilitată
 • 1 set de dotări pentru amenajările exterioare clădirii achiziționat
 • capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin ‐ preșcolar ‐ 80, din care: fete – 46 și băieți ‐ 34

Bugetul total al proiectului este de 3.952.113,68 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile, alocate deMDRAP ‐ AM POR conform contractului de finanțare, este de 2.800.850,92 lei. Detalierea surselor de finanțare a investiției se regăsește în tabelul următor:

Valoarea

totală

Valoarea totală

eligibilă

Valoarea eligibilă

nerambursabilă din FEDR

Valoarea eligibilă

nerambursabilă din bugetul naţional

Valoarea

cofinanţării eligibile a Beneficiarului

Valoarea

neeligibilă inclusiv TVA

3.952.113,68 2.858.011,55 2.429.309,82 371.541,10 57.160,63 1.094.102,13

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co‐finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să

vizițați www.fonduri‐ue.ro, www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro.