Alocația de stat pentru copii

Legislație:

 • Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

Beneficiari:

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

 • 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii;
 • 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copil:

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul / reşedinţa obligatoriu în municipiul Braşov.

Alte acte necesare, după caz:

 • certificat de încadrare într-un grad de handicap al copilului – original și copie;
 • declarație pe propria răspundere – formular tip în care mama copilului va scrie în faţa funcţionarului următorul text: “sunt de acord ca tatăl copilului să beneficieze de alocaţia de stat pentru copilul (nume și prenume)” (descarcă aici);
 • confirmarea de transfer eliberată de AJPIS din judeţul de unde se face transferul alocaţiei de stat pentru copii;
 • atestat – asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului – original și copie;
 • hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului şi repartiţia aferentă / sentinţa civilă privind măsura de ocrotire a copilului, eliberată de Tribunalul pentru Minori – original și copie;
 • dispoziţia de plasament în regim de urgenţă a copilului la asistentul maternal – original și copie;
 • hotărârea judecătorească privind stabilirea curatelei / tutelei asupra copilului – original și copie;
 • certificat de deces / sentinţă civilă de divorţ – original și copie;
 • dovadă eliberată de Autoritatea Tutelară privind stabilirea reprezentantului legal al copilului / ancheta socială, în situația în care părinții sunt necăsătoriți sau unul dintre părinții este minor – original și copie.

Pentru copiii născuți într-un stat din Uniunea Europeană, altul decât România / părinți lucrători migranți:

 • formularul „Solicitare suplimentară de informaţii” original (descarcă aici);
 • actele de identitate, permisele de ședere, numerele de asigurări sociale și orice alte documente de identitate sau ședere ale ambilor părinţi și ale copilului din statul în care au locuit – originale și copii;
 • documentul din care să reiasă faptul că nu beneficiază de prestații familiale pentru copii din statul în care au locuit (pentru ambii părinți) sau documentul din care să reiasă perioada acordării drepturilor și data încetării acestora – original și copie.