Strategia de dezvoltare durabila a comunei Prejmer

  • ANUL 2015

PMPrejmer-banner

 

  • ANUL 2013

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Prejmer

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Prejmer, în parteneriat cu Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, a obţinut finanţare prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative pentru proiectul ,,Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Prejmer”.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 12789.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 313.677,71 lei, din care: 313.677,71 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 6.273,55 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Obţinerea unui document programatic – Strategia locală de dezvoltare durabilă – actualizat la necesităţile actuale, însoţit de metodologii de implementare, eficient pentru planificarea strategică a dezvoltării durabile a localităţii
2. Armonizarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă cu Strategia Zonei Metropolitane Braşov, prin consolidarea parteneriatului la nivelul Zonei Metropolitane Braşov – exerciţiu de dezvoltare a capacităţii administraţiei publice locale de a dezvolta parteneriate inter-instituţionale
3. Asigurarea competenţelor necesare personalului Administraţiei publice locale prin instruire în domeniul planificării strategice
4. Optimizarea actului decizional, prin dotarea cu sistem informatic de planificare a resurselor bazat pe managementul prin obiective/proiecte, în scopul dezvoltării capacităţii administraţiei publice locale de a realiza o mai bună planificare strategică.
Scopul proiectului este formarea competenţelor la nivelele decizional şi executiv ale administraţiei publice locale pentru actualizarea şi implementarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă
Grupul ţintă vizat direct de rezultatele proiectului este compus din:
funcţionarii publici şi personalul contractual al administraţiei publice locale, persoane care vor fi instruite în domeniul planificării strategice, vor participa la ateliere de lucru pe temele dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse; vor fi instruite pentru utilizarea soft-ului specializat persoanele care, conform fişei postului, vor avea nevoie de acest instrument de lucru;
indirect, prin dezbaterile publice, populaţia Comunei Prejmer se va implica activ în procesul de actualizare a strategiei de dezvoltare locală;

Principalele activităţi ale proiectului sunt: informare, comunicare şi publicitate la începerea proiectului; elaborare studiilor prospective; achiziţie aplicaţii informatice specifice şi instruirea personalului; actualizarea strategiei – elaborare şi aprobare; etc.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni.
Locul de desfăşurare al proiectului: Primăria Comunei Prejmer
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: Strategia de dezvoltare locală durabilă, actualizată, armonizată cu strategia de dezvoltare durabilă a Zonei Metopolitane Braşov;formarea personalului şi implemetarea unui sistem informatic performant;
Persoana de contact: Sima Mihaela Liliana – U.A.T Comuna Prejmer, Jud. Braşov
tel. 0268- 362 003, 0730-550 941; fax: 0268-362 363
Str. Mare nr. 565 cod poştal 507 165 e-mail: primaria.prejmer@yahoo.com

  • ANUL 2011

Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Prejmer – 13 Decembrie, 2011

Prezentul document prezintă Strategia de Dezvoltare Durabilă (SDD) a Comunei Prejmer pentru perioada 2011-2020. Această variantă include rezultatele unui laboriosproces de elaborare a SDD, la care au participat membrii Grupului Local de Dezvoltare(GLD) – constituit în martie 2011.Prima parte include o prezentare generală a Comunei Prejmer, care se referă laurmătoarele componente: aşezarea geografică; relieful şi constituţia geologică; clima;reţeaua hidrografică; biodiversitatea; elementele de istorie a localităţii şi prezentareapatrimoniului Comunei Prejmer (în contextul afirmării acesteia ca lider regional).A doua parte a documentului include o abordare a principalelor domenii aledezvoltării Comunei Prejmer: date şi evoluţii demografice cu furnizarea serviciului deeducaţie şi impactul acesteia, economie locală, dezvoltare urbană şi protejarea mediului,politici fiscale, servicii publice. Pentru serviciile publice de interes local a fost necesară oabordare separată a tipurilor de servicii publice. Ca atare acestea au fost abordate însubdomenii distincte: servicii de utilităţi publice, servicii pentru situaţii de urgenţă,ordine publică, servicii sociale; servicii culturale; servicii medicale şi infrastructura de educaţie.

Pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte sunt prezentate:

– analiză-diagnostic a fiecărui domeniu/subdomeniu al dezvoltării localităţii (cu prezentarea situaţiei existente şi indicarea posibilităţilor de dezvoltare, prin adoptarea de politici privind domeniul/ subdomeniul respectiv);

– analiză SWOT (prezentarea punctelor tari, a celor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor/ riscurilor specifice domeniului/ subdomeniului respectiv);

– definirea obiectivelor aferente domeniului/subdomeniului: obiective generale,obiective specifice şi obiective operaţionale.

Viziunea dezvoltării Comunei Prejmer a fost conturată pe baza reunirii în cadrulunei imagini unitare a obiectivelor generale specifice domeniilor abordate. Aceastăviziune va fi transpusă în practică prin intermediul planurilor de acţiuni pentruperioada 2012-2020, (elaborate pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte) careinclud: obiectivele operaţionale; încadrarea în timp şi indicarea principalelor sursepotenţiale de finanţare.Ultima parte a acestei versiuni a SDD include prezentarea mecanismului demonitorizare a implementării SDD, cu reliefarea componentelor instituţionale, astructurii propuse pentru constituirea Parteneriatelor Strategice Locale (PSL) caprincipal mecanism consultativ în implementarea strategiei şi o schemă a organizării instituţionale a implementării SDD.

Principiul fundamental aplicat în elaborarea SDD Prejmer a fost abordarea „de jos în sus”. Ca atare, toate componentele prezentate anterior au fost elaborate prin consultări repetate ale tuturor persoanelor şi organizaţiilor interesate. A rezultat un proces laborios şi cronofag de elaborare, care a reuşit să asigure o autenticitate ridicată a tuturor conţinuturilor prezentate şi o legitimare democratică a procesului de elaborare a SDD.

Pentru elaborarea acestui document, echipa implicată în realizarea SDD a primit un sprijin substanţial şi constant din partea unui număr mare de persoane şi instituţii, sprijin concretizat în oferirea de informaţii, exprimarea de opinii, formularea de clarificări etc. Tuturor acestor persoane dorim să le mulţumim pentru susţinerea acordată!