Indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap

Acordarea indemnizației lunare

Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, „părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.

Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în gradul grav de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz și se asigură de primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului, conform prevederilor legale în vigoare.

În vederea obținerii dreptului la indemnizație lunară, persoanele îndreptățite vor depune la compartimentul de Asistență Socială Prejmer următoarele documente:

Pentru copiii (între 0 – 18 ani):

 • cerere pentru acordarea indemnizației lunare (descarcă aici);
 • hotărâre cu privire la încadrarea copilului în gradul grav de handicap – original și copie;
 • acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC, pe numele solicitantului – conform art. 42 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 republicată – original;
 • actul de identitate al reprezentantului legal – original și copie;
 • certificatul de naștere al copilului – original și copie;
 • extras de cont, pe numele solicitantului – la banca BRD – original.

Pentru adulți:

 • cerere pentru acordarea indemnizației lunare (descarcă aici);
 • certificat de încadrare în gradul grav de handicap + anexă – original și copie;
 • act de indentitate al persoanei cu handicap – original și copie;
 • cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii – original și copie;
 • act de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul – original și copie;
 • dispoziție de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul – original și copie;
 • extras de cont, pe numele solicitantului – la banca BRD – original.

Încetarea indemnizației lunare

Condițiile în care încetează acordarea dreptului la indemnizație lunară, pot fi:

 • expirarea valabilității certificatului de încadrare în gradul grav de handicap;
 • schimbarea încadrării în grad de handicap;
 • decesul beneficiarului;
 • schimbarea opțiunii persoanei cu handicap grav privind angajarea unui asistent personal;
 • schimbarea domiciliului persoanei cu deficiențe grave pe raza altei localități;
 • schimbarea opțiunii de a beneficia de indemnizație lunară/însoțitor din partea altei instituții decât de la Direcția de Asistență Socială Brașov.

În vederea încetării dreptului la indemnizație lunară, solicitantul va depune la compartimentul de Asistență Socială Prejmer următoarele documente:

 • cerere privind încetarea indemnizației lunare (descarcă aici);
 • actul de identitate al solicitantului și certificatul de deces al beneficiarului, în caz de deces al persoanei cu handicap grav – original și copie;
 • actul de identitate cu noua adresă a persoanei cu handicap grav, în cazul schimbării domiciliului în altă localitate – original și copie;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap, în cazul schimbării încadrării în grad de handicap – original și copie;
 • acordul emis de DGASPC pentru angajare asistent personal, în cazul schimbării opțiunii pentru asistent personal – copie;
 • documentul justificativ privind opțiunea persoanei cu handicap care solicită acordarea indemnizației lunare/însoțitor din partea altei instituții decât de la Direcția de Asistență Socială Brașov, după caz.