Comunicat de presă – Perspectiva unei relaţii bilaterale durabile Prejmer Romania – Hurum Norvegia

Perspectiva unei relaţii bilaterale durabile Prejmer Romania – Hurum Norvegia

UAT Prejmer în calitate de Promotor  implementează proiectul de cooperare bilaterală în parteneriat cu Hurum Kommune Norvegia finanțat  în cadrul Apelului  II al Programului RO 18 – “Intărirea capacității  și cooperare instituțională între instituțiile publice , autoritățile locale și regionale române și norvegiene” gestionat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Punct Național de Contact. Finanțarea nerambursabilă  este de 121 102,50 lei, adică 26891,5 euro, sumă  care este compusă din 102 937,125 lei Granturi SEE 2009-2014 și 18 165,375 lei cofinanțare națională.

Obiectivul principal al proiectului:

 • Facilitarea schimbului și transferului de cunoștințe, experiențe, tehnici și bune practici în domeniul social între UAT PREJMER ROMÂNIA și HURUM KOMMUNE NORWAY.

Obiective secundare:

 • Promovarea toleranței
 • Identificarea perspectivelor de colaborare viitoare

Activitățile proiectului:

 • Vizită de studiu a delegației Prejmer în Norvegia: 25-29 septembrie 2016

Pe durata vizitei de studiu au fost stabilite preliminariile unui viitor  acord de parteneriat între cele două comune care va fi perfectat odată cu vizita delegaţiei norvegiene la Prejmer. Domeniile vizate sunt asistenţă şi servicii sociale, educaţie, administrație publică.

 • Vizita delegației Hurum Kommune în România: 13-17 noiembrie 2016

În agenda de lucru este inclusă organizarea Conferinței „Abordări inovative în scopuri sociale-răspunsuri la provocările noilor realități contemporane”, miercuri, 16 noiembrie 2016-Ziua Internațională a Toleranței. La eveniment vor participa reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, ai autorităților publice județene și locale, instituții publice și ong-uri din județul Brașov, alături de partenerii din Norvegia. Estimăm un număr minim de 80 de participanți care vor fi implicați în Flashmob-ul organizat de către elevii Școlii Gimnaziale Prejmer.

Rezultate:

 • Un acord de parteneriat între cele două localități care va stabili direcțiile viitoare de acțiune.
 • 12 participanți implicați în vizite de schimb
 • 80 de participanți la conferința din 16 noiembrie, din sectorul public
 • Articole în presa din România și Norvegia

ENG

The prospect of a sustainable bilateral relations Prejmer Romania – Norway Hurum

UAT Prejmer as Promoter is implementing the bilateral cooperation in partnership with Hurum Kommune Norway funded under the Call II for RO 18 – „Strengthening the capacity and institutional cooperation between Romanian and Norwegian public institutions, local and regional” managed by the Ministry of European Funds as National Contact point. The grant is 121 102,50 RON, meaning 26891.5 EUROs, which is composed of 102 937,125 lei  from EEA Grants 2009-2014, and 18 165,375 RON from national co-financing.

The main objective of the project:

 • Facilitating the exchange and transfer of knowledge, experience, techniques and best practices in social field, between UAT PREJMER ROMANIA and NORWAY KOMMUNE HURUM.

Secondary objectives:

 • Promoting tolerance
 • Identifying prospects of future cooperation

Project activities:

 • Study visit of Prejmer delegation to Norway: 25 to 29th of September 2016

During the study visit, there were established preliminaries of a future partnership agreement between the two communes and it will be perfected with the Norwegian delegation visit to Prejmer. The areas concerned are health and social services, education, public administration.

 • Study visit of Hurum Kommune delegation to Romania: 13 to 17th of November 2016

The agenda includes the organization of the Conference „Innovative approaches for social-answers to the new realities of contemporary challenges,” on Wednesday, November 16, 2016-The International Day of Tolerance. There will be representatives of the Ministry of European Funds, county and local public authorities, public institutions and NGOs from Brasov county, along with partners from Norway. We estimate a minimum number of 80 participants, who will be involved in the flash mob organized by Secondary School students Prejmer.

Results:

 • A partnership agreement signed between the two towns for future colaboration
 • 12 participants in the exchange visits
 • 80 participants at the conference from 16th of November, from the public sector
 • Press articles in Romania and Norway

1475257986822 20120128_094444_resized 20120128_041841_resized